DYLUNIO A THECHNOLEG TGAU / DESIGN AND TECHNOLOGY GCSE

llun Adnodd dwyieithog ar gyfer myfyrwyr Dylunio a Thechnoleg TGAU.
A bilingual resource for GCSE learners studying Design and Technology.
Gweld yr Adnodd / View Resource

BUSNES AR WAITH

llun Adnodd ar gyfer dysgwyr Astudiaethau Busnes 14-19. Cyfres o gyfweliadau o fewn y sectorau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus.
Gweld yr Adnodd / View Resource

LLETYGARWCH AC ARLWYO: IECHYD, DIOGELWCH A HYLENDID

llun Adnodd yn cynnwys deunydd rhyngweithiol i’w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn ac ar gyfer astudio annibynnol gan bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio TGAU neu NVQ L1 Lletygarwch ac Arlwyo.
Gweld yr Adnodd / View Resource

LLETYGARWCH AC ARLWYO: DEFNYDDIO CYFARPAR BACH

llun Adnodd ar gyfer bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed sy’n astudio Lletygarwch ac Arlwyo.
Gweld yr Adnodd / View Resource

CYLCHGRAWN ADDYSG GREFYDDOL

llun Cylchgrawn tymhorol gydag erthyglau a chynnwys cyfoes ar gyfer dysgwyr 11-14 oed
Gweld yr Adnodd / View Resource

RHESYMU'N RHIFIADOL / NUMERICAL REASONING

llun Adnodd i ddatblygu gallu myfyrwyr i resymu'n rhifiadol yn eu bywydau pob dydd. CA4
A resource that develops learners' ability to reason numerically in their everyday lives. KS4
Gweld yr Adnodd / View Resource

CIP AR FATHEMATEG / MATHS SPYING

llun Adnodd rhyngweithiol sy'n ymdrin â'r cynnwys a geir yn y 'Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol'. CA2 a CA3
An interactive resource that covers the content within the 'National Numeracy Framework'. KS2 and KS3
Gweld yr Adnodd / View Resource

MYFYRIWR ADEILADU

llun Cyfres o fideos sgiliau o fewn Gwaith Coed, Bricwaith, Plastro a Pheintio ac Addurno a hefyd agweddau o waith safle
Gweld yr Adnodd / View Resource

TGAU MATHEMATEG / TGAU MATHEMATEG - RHIFEDD / GCSE MATHEMATICS / GCSE MATHEMATICS - NUMERACY

llun Adnoddau i gefnogi addysgu'r manylebau Mathemateg newydd i'w haddysgu'n gyntaf o fis Medi 2015.
Resources to support the teaching of the new Mathematics specifications for first teaching from September 2015.
Gweld yr Adnodd / View Resource

MATHEMATEG C4 / MATHS C4

llun Yr uned ddiweddaraf ar gyfer A2 (C4) sy'n cefnogi manyleb Mathemateg CBAC. Noder hefyd fod unedau C1, C2, C3, S1, M1 ac M2 wedi eu cwblhau. Mae pob uned nawr wedi eu gwblhau.
The latest A2 unit (C4) to support the WJEC Mathematics specification. Please note that units C1, C2, C3, S1, M1 and M2 are also available. All units have now been completed.
Gweld yr Adnodd / View Resource

CYFRIFIADUREG TGAU / GCSE COMPUTER SCIENCE

llun Adnoddau i gefnogi cwrs TGAU Cyfrifiadureg CBAC - gyda cyfeirnod ar gyfer pob anodd yn y llyfr nodiadau (PDF).
Resources to support the GCSE WJEC Computing course - with references to each resource within the main guidance book (PDF).
Gweld yr Adnodd / View Resource

LLETYGARWCH LEFEL 2 (UNEDAU NEWYDD) / HOSPITALITY LEVEL 2 (NEW UNITS)

llun Tair uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 - 'Cyflwyno'r Diwydiant Lletygarwch', 'Sut mae'r Diwydiant Lletygarwch yn Cyfrannu I Ffordd o Fyw Iach' a Menter yn y Diwydiant Lletygarwch. Mae'r unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Three units for Hospitality and Catering Level 2. Introducing the Hospitality Industry , How the Hospitality Industry Contributes to Healthy Lifestyles and Enterprise in the Hospitality Industry. These units are suitable for vocational and GCSE courses.
Gweld yr Adnodd / View Resource

GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED AR Y TIR LEFEL 2 / LAND BASED OUTDOOR ACTIVITIES LEVEL 2

llun Dwy uned newydd yn manylu ar sgiliau tir lywio, sgiliau alldaith ac elfennau o weithgareddau awyr agored ac anturus.
Two new units detailing navigation skills, expedition skills and elements of outdoor and adventurous activities.
Gweld yr Adnodd / View Resource

MATHEMATEG C3 / MATHS C3

llun Yr uned ddiweddaraf ar gyfer A2 (C3) sy'n cefnogi manyleb Mathemateg CBAC. Noder hefyd fod unedau C1, C2, S1, M1 ac M2 wedi eu cwblhau.
The latest A2 unit (C3) to support the WJEC Mathematics specification. Please note that units C1, C2, S1, M1 and M2 are also available.
Gweld yr Adnodd / View Resource

OCR TGCH CENEDLAETHOL LEFEL 1 a 2 / OCR ICT NATIONALS LEVEL 1 & 2

llun Cyfres o lyfrynnau gwaith ar gyfer unedau o fewn y cwrs Cambridge Nationals lefel 2.
A series of workbooks for units within the Cambridge Nationals course - at level 2.
Gweld yr Adnodd / View Resource

CYFLWYNIAD I RAGLENNU CYFRIFIADUR / INTRODUCTION TO PROGRAMMING

llun Yn cynnwys adnoddau amrywiol chwe iaith rhaglennu cyfrifiadurol.
Contains various resources showing the basics of six different programming languages.
Gweld yr Adnodd / View Resource

MATHEMATEG SYLFAENOL / BASIC MATHS

llun Adnodd cynhwysfawr (wedi ei fapio i'r 'Fframwaith Rhifedd') ar gyfer athrawon a dysgwyr sy'n ymdrin â gwahanol elfennau mathemategol. Mae wedi'i anelu at ddysgwyr lefel 1 a 2 (CA3 a CA4) - gall hefyd gael ei ddefnyddio o fewn cyrsiau galwedigaethol.
A comprehensive resource (mapped to the 'Numeracy Framework') for teachers and learners which covers different mathematical elements. It is aimed at Level 1/2 learners (KS3 and KS4) and can also be used within vocational courses.
Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA TGCh / PISA ICT

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA CELF / PISA ART

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA MATHEMATEG / PISA MATHEMATICS

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA CYMRAEG

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA BIOLEG / PISA BIOLOGY

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

PISA IEITHOEDD TRAMOR A MODERN / PISA MODERN AND FOREIGN LANGUAGES

llun Adnoddau i helpu athrawon i baratoi dysgwyr er mwyn ateb cwestiynau arholiad yn effeithiol.
Mae angen i athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau sy'n enghreifftio addysgeg a chefnogi datblygiadau llythrennedd a rhifedd yn ogystal a sgiliau meddwl o fewn TGCh.
Resources to help teachers prepare learners in order to answer examination questions effectively.
Teachers need to use a variety of tools and strategies that exemplify effective pedagogy and support the development of literacy and numeracy as well as thinking skills and ICT.

Gweld yr Adnodd / View Resource

LLETYGARWCH LEFEL 2 / HOSPITALITY LEVEL 2

llun Dwy uned ar gyfer Cwrs Lletygarwch Lefel 2 - 'Cynllunio a Rhedeg Digwyddiad Lletygarwch' a 'Bwyd y Byd Cyfoes'. Mae unedau yma yn addas ar gyfer cyrsiau TGAU a cyrsiau galwedigaethol.
Two units for the Hospitality Course at Level 2 - 'Planning and Running a Hospitality Event' and 'Contemporary World Foods'. These units are suitable for GCSE and vocational courses.
Gweld yr Adnodd / View Resource

CYFLWYNIAD I'R SECTOR GWALLT A HARDDWCH / INTRODUCTION TO THE HAIR AND BEAUTY SECTOR

llun Pedwar uned lefel mynediad / lefel 1 (Manyleb City and Guilds) yn cynnwys gweithdy a fideo penodol yn dangos cynghori, siampw a chyflyrru.
Four units at entry level / level 1 (City and Guilds) including spacific workshop and videos showing consultation, shampoo and conditioning.
Gweld yr Adnodd / View Resource

DYLUNIO CYNNYRCH (TGAU) / PRODUCT DESIGN (GCSE)

llun Mae'r gyfres erbyn hyn yn gyflawn gyda ychwanegiad y cwrs "Dylunio Cynnyrch” (Cwrs llawn TGAU) - felly chwe cwrs llawn wedi eu cynhyrchu.
The series is now complete with the addition of "Product Design” (Full GCSE Course) - therefore a total of six courses now completed.
Gweld yr Adnodd / View Resource

SYSTEMAU A RHEOLI (TGAU) / SYSTEMS AND CONTROL (GCSE)

llun Mae'r gyfres erbyn hyn yn gyflawn gyda ychwanegiad y cwrs "Systemau a Rheoli” (Cwrs llawn TGAU) - felly chwe cwrs llawn wedi eu cynhyrchu.
The series is now complete with the addition of "Systems and Control” (Full GCSE Course) - therefore a total of six courses now completed.
Gweld yr Adnodd / View Resource

GWASANAETHAU CYHOEDDUS (LEFEL 2) / PUBLIC SERVICES (LEVEL 2)

llun Dwy uned ar gyfer y cwrs lefel 2.
Two units for the level 2 course.
Gweld yr Adnodd / View Resource

GWASANAETHAU CYHOEDDUS (LEFEL 3) / PUBLIC SERVICES (LEVEL 3)

llun Uned gorfodol ar gyfer cwrs Lefel 3 - hefyd yn cynnwys deunyddiau ar gyfer y BAC Cymreig.
Mandatory unit for the level 3 course - also suitable for the Welsh BAC.
Gweld yr Adnodd / View Resource

MATHEMATEG (AS/A) / MATHEMATICS (AS/A)

llun Mae 5 uned Lefel A Mathemateg (C1, C2, M1, M2 & S1) wedi eu cwblhau ac yn barod i'w gweld a'u defnyddio. Mae'r 5 uned yn gyrsiau ar wahan ac yn adnoddau da ar gyfer dysgu ac adolygu.
We have just completed 5 new A Level Mathematics units (C1, C2, M1, M2 and S1) and are ready for you to see and use. The 5 units are separated into individual courses and are excellent for teaching and revision.
Gweld yr Adnodd / View Resource

ASESIAD CYCHWYNNOL LLYTHRENNEDD / LITERACY INITIAL ASSESSMENT

llun Mae'r gyfres profion sgiliau cychwynol yma wedi eu cynllunio i'w defnyddio gyda myfyrwyr er mwyn cael syniad o lefel eu llythrennedd. Gall y wybodaeth gael ei ddefnyddio i roi arweiniad o ran y lefel o gymorth sydd ei angen, neu i gymharu perfformiad drwy gydol y flwyddyn - rhwng tymor 1 a tymor 3.
The series of skills review tests here are designed to be used with students in order to gain an indication of their literacy level. This information may be used to provide guidance as to the level of support each individual student requires, or to compare performance throughout the year - say term 1 and term 3.
Gweld yr Adnodd / View Resource
cynnal wrexham Conwy Logo Flintshire logo Denbighshire logo

This site is provided and hosted by Cwmni CYNNAL

    Site news

    (No news has been posted yet)