Business and Management

This will provide you with all the information you need to undertake your retail course.


This unit will give you an understanding of how a variety of retail services function within a specified area. You will look at the different retail services and examine many operations and organisations, including how retailers work to accommodate their different consumers. We will also focus on the current issues related to retail services, in particular, how technology is used in retail outlets.


Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae amrywiaeth o wasanaethau manwerthu yn gweithredu o fewn maes penodol. Byddwch yn edrych ar y gwasanaethau manwerthu gwahanol ac yn astudio nifer o weithrediadau a sefydliadau, gan gynnwys sut mae manwerthwyr yn gweithio er mwyn plesio eu gwahanol ddefnyddwyr . Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar y materion cyfredol sy’n berthnasol i wasanaethau manwerthu, yn enwedig ar y ffordd y defnyddir technoleg mewn unedau manwerthu.

Course Title

GCSE Economics (Short Course)

Exam Board

AQA

Syllabus Start Date

September 2010

Units

Unit 12 - Personal Economics, Unit 12 - Investigating Economic Issues

Course Description

Why Choose Economics (Business Subjects):

  • A large degree of continuity from the previous GCSE specifications. The modular structure will provide a more flexible
  • approach enabling candidates to study the subjects in a manner which is best suited to their learning styles.
  • The subject Economics is now a short course.
  • The specifications are designed to encourage candidates to consider the practical application of business and economic concepts. The units provide teachers with the opportunity to explore the theories and concepts in the context of events in the business and economic world.
  • Provides progression for those wishing to continue their studies to GCE Business, GCE Economics, GCE Applied Business, and the Advanced Diploma in Business, Administration and Finance.

Related Subjects / Tags

Money, lifestyle, needs, wants, choices, costs, benefits, spend, markets, prices, competition, personal lifecycle, saving, borrow, money, interest rates, financial planning, budgeting, government, work, paid, pay and conditions, labour markets, unemployment, export, import, global trade, exchange rates, consumer, economic, trends, welfare state, market failure, revenue, expenditure, fiscal policies

Teitl y Cwrs

TGAU Economeg (Cwrs Byr)

Bwrdd Arholi

AQA

Dyddiad Dechrau’r Maes Llafur

Medi 2010

Unedau

Uned 12 - Economeg Bersonol, Uned 12 - Ymchwilio Materion Economaidd

Disgrifiad o’r Cwrs

Pam Dewis Economeg (Pynciau Busnes):

  • Dilyniant o’r manylebau TGAU blaenorol i raddau helaeth. Bydd y strwythur modiwlaidd yn fwy hyblyg i alluogi ymgeiswyr i astudio’r pynciau yn y modd sy’n fwyaf addas ar gyfer eu dulliau dysgu nhw.
  • Cwrs byr yw’r pwnc Economeg bellach.
  • Mae’r manylebau wedi eu llunio i annog ymgeiswyr i ystyried cymhwysiad ymarferol cysyniadau busnes a chysyniadau economaidd. Bydd yr unedau’n rhoi cyfle i’r athrawon ymchwilio damcaniaethau a chysyniadau yng nghyd-destun digwyddiadau yn y byd busnes a’r byd economaidd.
  • Mae’n rhoi dilyniant i’r rheiny sy’n dymuno parhau i astudio Busnes, Economeg a Busnes Cymhwysol i Safon uwch a’r Uwch Ddiploma mewn Busnes, Gweinyddu a Chyllid.

Pynciau Perthnasol / Tagiau

Arian, cylch bywyd, anghenion, dyheadau, dewisiadau, costau, budd-daliadau, gwario, marchnadoedd, prisiau, cystadleuaeth, cylch bywyd personol, cynilo, benthyg, arian, graddfeydd llog, cynllunio ariannol, cyllidebu, llywodraeth, gwaith, talu, tâl ac amodau, marchnadoedd llafur, diweithdra, allforio, mewnforio, masnach fyd-eang, cyfraddau cyfnewid, defnyddiwr, economaidd, tueddiadau, y wladwriaeth les, methiant y farchnad, refeniw, gwariant, polisïau ariannol