Topic outline

 • CyflwyniadIntroduction

  Mae'r gyfres profion sgiliau cychwynol yma wedi eu cynllunio i'w defnyddio gyda myfyrwyr er mwyn cael syniad o lefel eu llythrennedd. Gall y wybodaeth gael ei ddefnyddio i roi arweiniad o ran y lefel o gymorth sydd ei angen, neu i gymharu perfformiad drwy gydol y flwyddyn – rhwng tymor 1 a tymor 3.

  Mae'r cwestiynau yn seiliedig ar asesiadau cychwynol a gyflwynwyd yn wreiddiol gan yr asiantaeth sgiliau sylfaenol, ac mae'r profion yn cael eu marcio o fewn y system ar ôl eu gosod ar eich safle Moodle. Mae'n bosibl i fynd yn ôl i unrhyw gwestiwn gan nad yw'r asesiad wedi ei gwblhau tan y dewisir 'Cyflwyno‘r cwbl a gorffen' (ar y pwynt hwn, bydd y system yn rhoi syniad o berfformiad / lefel y myfyrwyr).

  Darllenwch y 'nodiadau athrawon' cyn cyflwyno y rhain i'ch myfyrwyr.

  The series of skills review tests here are designed to be used with students in order to gain an indication of their literacy level. This information may be used to provide guidance as to the level of support each individual student requires, or to compare performance throughout the year – say term 1 and term 3.

  The questions are based on the basic skills agency initial assessments, and the tests are self marking once installed on your own Moodle site. It is possible to go back to any question, as the assessment is not completed until the ‘Submit all and finish’ button is clicked (at this point the system will provide an indication of the students performance/level).

  Please read the ‘teacher notes’ before presenting this to your students.